Katastrofa finansowa Policji

2 lutego, 2023 11:58 pm
  • Wirtualna Polska ustaliła, że komendy wojewódzkie policji toną w długach. O największym długu poinformowała nas Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Zobowiązania na koniec roku budżetowego 2022 wyniosły tam prawie 33 miliony złotych.
  • Dotarliśmy do kilku wierzycieli, którzy dziwią się, że organ mający stać na straży prawa, ordynarnie to prawo łamie. – Powiedziano mi, że najlepiej gdybym sam dzwonił do Ministerstwa Finansów, bo czym więcej osób się odezwie, tym większa szansa, że pojawią się pieniądze – mówi nam jeden z nich.
  • Gdy spytaliśmy o powody zadłużenia, policja odesłała nas do Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Finansów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zaś MSWiA na pytania nie odpowiedziało w ogóle. 

Zadłużenie w Orlenie

– Gdy na górze trwa przepychanka, ktoś wykonał usługę dla policji, sprzedał jej towar, teraz czeka na zapłatę – denerwuje się krakowski funkcjonariusz, gdy pytamy go o zadłużenie policji. – Tracą też sami policjanci, którzy muszą czekać na wypłatę nagród jubileuszowych czy odpraw, gdy przechodzą na emeryturę – dodaje.

10 milionów zł przebitki na działce, czyli jak wojsko koszary kupowało

Spytaliśmy we wszystkich szesnastu komendach wojewódzkich policji o stan ich zadłużenia. Odpowiedzi nie napawają optymizmem. Znaczna część komend ma długi i trudno powiedzieć, kiedy je spłaci.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach podaje, że na koniec roku jej zadłużenie wynikające z niezapłaconych w terminie faktur wynosi 2 miliony 322 tys. zł, a zadłużenie dotyczy PKN Orlen. Komenda podaje, że w poprzednich latach takie zadłużenie nie występowało. Spytaliśmy paliwowego giganta zarządzanego przez Daniela Obajtka, ile wszystkie komendy są Orlenowi winne i czy spółka podejmuje jakieś działania windykacyjne lub egzekucyjne.

„PKN Orlen nie udziela szczegółowych informacji na temat potencjalnej, czy bieżącej współpracy z kontrahentami. Dane te są objęte tajemnicą handlową” – odpowiedziała lakonicznie spółka.

Brakuje milionów

Kielce to jedyny przypadek, gdy komenda podaje, komu konkretnie zalega pieniądze. Pozostałe jednostki zasłaniają się tajemnicą – podają łączną kwotę, ewentualnie kategorie wydatków, w których powstało zadłużenie.

O największym długu poinformowała nas Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. „Zobowiązania w garnizonie śląskim na koniec roku budżetowego 2022 wynoszą 32 863 389,82 zł. Na koniec 2021 roku zobowiązania wynosiły 20 037 082,72 zł, a pod koniec 2020 r. – 19 412 026,06 zł” – czytamy w przesłanym mailu. Na pytanie, czy są to zobowiązania przeterminowane, śląska policja nie odpowiedziała.

W Poznaniu dowiadujemy się, że na koniec 2022 r. zobowiązania tamtejszej komendy „z tytułu wydatków rzeczowych” wynosiły 18,6 mln zł. Wielkopolska policja nie potrafi wskazać, jaka część zadłużenia jest przeterminowana.

– Nasz wydział finansów jest w trakcie opracowania i przygotowania danych do sprawozdań budżetowych. W tych sprawozdaniach zostanie dokonany podział tych zobowiązań na poszczególne rodzaje – mówi rzecznik Andrzej Borowiak i dodaje, że płatności tych zobowiązań policja stara się realizować systematycznie w ramach posiadanego budżetu.

1,2 mln zł to zadłużenie szczecińskiej policji. – KWP w Szczecinie nie dokonała płatności zobowiązań wymagalnych z tytułu umów cywilno-prawnych dotyczących zakupywanych materiałów, towarów i usług – przekazała tamtejsza jednostka.

Ponadto KWP w Szczecinie posiada zobowiązania niewymagalne z odroczonym terminem płatności w kwocie 4,4 mln zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług medycznych, materiałów, części zamiennych, paliwa, energii, usług serwisowych.

– W poprzednich trzech latach nie występowały przypadki powstania zobowiązań wymagalnych – KWP w Szczecinie na bieżąco dokonywała płatności wszelkich należności kontrahentów o charakterze cywilno-prawnym – zapewnia nadkom. Mirosława Rudzińska z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji.

Na drugim krańcu Polski – w Rzeszowie, policja również ma problemy z uregulowaniem rachunków.

– Suma zobowiązań KWP w Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 11 555 406,35 zł (dane dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych policji naszego garnizonu). W podanej kwocie zawierają się zobowiązania wymagalne w wysokości 3 322 762,40 zł dotyczące paragrafów wydatków bieżących (m.in. paliwo, usługi, naprawy) – przekazała rzecznik Marta Tabasz-Rygiel.

Módl się, różańce sprzedawaj, a o kasę walcz. Wielka kłótnia ojców Ordo Iuris

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu miała do zapłaty rachunki na łączną kwotę 1 mln 182 tys. zł. Komenda zobowiązań nie uregulowała, ale ma plan.

– Powyższe zobowiązania regulowane będą w kolejnych dniach stycznia bieżącego roku zgodnie z wysokością otrzymywanych na ten cel środków finansowych – zapewnił nas asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu.

Komendy w Radomiu, Olsztynie, Gorzowie, Gdańsku i Lublinie poinformowały, że nie posiadają długów wymagalnych. Żadnego zadłużenia nie miał Białystok. Z kolei Bydgoszcz, Łódź oraz Opole uregulowały w ostatnim czasie wszystkie zobowiązania.

Źle wygląda sytuacja w Krakowie. O stan zadłużenia zapytaliśmy w grudniu, dane przesłane przez małopolską policję odnoszą się do stanu na koniec listopada. Kwota zobowiązań wymagalnych przekraczała tam wówczas 10 mln zł. Najwięcej – 9,2 mln zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, energii, usług obejmujących tłumaczenia, wykonania ekspertyz, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz usługi telekomunikacyjne.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FOpolskaPolicjaSolidarnosc%2Fposts%2Fpfbid02v3wLNGiFtgECRmyx2Y7gKUcLLbA4RZ4sdV44WzedJ7kZX2aqHBmTw7bET7GSQ2Zl&show_text=true&width=500